Available courses

Osposobljavanje studenata za izradu projekta otkrivanja eventualnih deformacija objekata i tla i izradu elaborata o realizaciji projekta.

Iz fotografije se može izvući velika količina informacija, a iz dve fotografije, preklopljene u određenom procentu, može se izmeriti i treća dimenzija, dubina. Ova disciplina uči kako se fotografski snimci, nekada na klasičnom filmu/staklu, a sad digitalni, mogu upotrebiti za snimanje velikih površina iz letilica, ili za detaljno snimanje objekata na Zemlji. Tokm semestra, napravićete projekt jednog fotogrametrijskog snimanja, plan leta, izvršićete merenja i obraditi ih.

Studenti su upoznati sa osnovnom teorijom procesa koji se odigravaju u unutrašnjosti Zemlje i koji uzrokuju njene deformacije. Obrađuje se primena satelitskih i terestričkih merenja kojim se mogu otkriti pomeranja kore i njenih deformacija.

Studenti su upoznati sa analizom metode merenja uopšte i sa analizom metoda merenja veličina koje se koriste u geodeziji. Osposobljeni su da je mogu koristiti u daljim proračunima kod rešavanja različitih geodetskih problema.

Ovladavanje studenata sa teorijom, principima i metodama razvijanja geodetskih referentnih mreža i mreža specijalnih namena.

Edukacija studenata za izvođenje geodetskih radova u industriji (montažna gradnja objekata i sklapanje tehnoloških uređaja).

Upoznavanje studenata sa osnovama geodezije kao nauke koja se bavi izučavanjem veličine i oblika Zemlje i njenog spoljašnjeg gravitacionog polja. Upoznavanje sa referentnim sistemima koji se koriste u geodeziji.

Geonauke koriste razne vrste informacija da opišu pojave koje izučavaju. Te velike količine podataka smeštamo u relacione baze podataka, radi lakšeg i konzistentnog pristupa, a prostornim atributima ih postavljamo na jedinstveno mesto u koordinatnom sistemu. U tom smislu, naučićemo šta su vektor, raster i alfanumerički podatak i kako da, koristeći se njima, damo odgovore na pitanja gde se neki objekat nalazi, koje su mu osobine, kakav mu je odnos sa drugim objektima i sl.

Najveću količinu podataka u jednom geoinformacionom sistemu čine satelitski snimci. Snimak, međutim, ne možemo direktno ubaciti u GIS, već je prethodno potrebno izvršiti radiometrijsku i geometrijsku korekciju. To ćemo uraditi naučivši, između ostalog, i obradu digitalnih slika. Iz snimaka se mogu načiniti i digitalni modeli terena, a tokom predavanja i vežbanja naučićete i kako da izvršite napredne analize rasterskih i vektorskih podataka jednog GIS-a.

Predmet ima za cilj da studente uvede u tehnike merenja, vrste senzora i analitičke metode analize podataka geodetskog monitoringa prirodnih pojava i građevinskih konstrukcija. Akcenat je stavljen na praćenje deformacija prirodnih struktura (klizišta, odrona, vulkama, glečera,...) kao i na praćenje deformacija građevinskih konstrukcija (brana, mostova, tunela,...), u procesu eksploatacije, čije eventualno oštećenje može izazvati prirodnu katastrofu.

Sva merenja se vrše u polju sile Zemljine teže, što znači da gravitacija utiče na njih. Naučićemo da izmerimo ubrzanje sile Zemljine teže, da izračunamo koliko smo ga precizno izmerili i gde ćemo te rezultate primeniti. Ova veličina se odavno meri i iz veštačkih Zemljinih satelita, pa ćemo proći kroz najvažnije misije koje se time bave.

Studenti su upoznati sa osnovnim geodetskim radovima u inženjersko-tehničkim oblastima. Osposobljeni su za analitičku razradu geometrije objekta, povezivanje objekta i geodetske mreže, računanje elemenata za obeležavanje, određivanje površine obeležene figure i zapremine tela sa proračunom i ocenom tačnosti.

Studenti su osposobljeni za izradu elaborata o realizaciji geodetskih projekata i upoznati sa osnovama geodetskog projektovanja u inženjersko-tehničkim oblastima.

Istorijski, osnovni geodetski proizvod je karta. Zemljina površ, cela ili neki njen deo, kao krivolinijska površ, u ravan se preslikava s deformacijama. Kartografske projekcije obrađuju preslikavanja i deformacije prilikom preslikavanja. Karte, u zavisnosti od razmere, prikazuju veći ili manji nivo detalja terena, čime se bavi generalizacija prikaza. Ali, zahvaljujući brzom tehnološkom razvoju, karte postepeno postaju internet bazirani geoinformacioni sistemi, pa ćemo ovde naučiti i šta su to web karte i koja je njihova primena.

Udaljeni vanzemaljski objekti se opažaju da bi se izračunalo mesto Zemlje u kosmosu, izučavalo njeno kretanje, promene u kretanju i predikcije budućeg kretanja, što ćemo naučiti teorijski i praktično. Zračenja koja dopiru do Zemljine atmosfere, a potiču od Sunca, zvezda izvan Sunčevog sistema, kao i vangalaktičko zračenje utiču, kako na samu Zemlju, tako i na veštačke Zemljine satelite. Ti uticaji se nazivaju kosmičkim vremenom. Naučićemo kako se računa ukupan sadržaj elektrona u Zemljinoj atmosferi i kakav je značaj tog podatka. Takođe, biće reči i o neobičnim primena GNSS-a, kao što su reflektometrija i refraktometrija.

Die Studierenden erwerben die notwendigen fächerübergreifenden Schlüsselkompetenzen, die sie während ihres Studiums und im zukünftigen Beruf brauchen, um nicht nur sprachlich handlungsfähig und flexibel zu sein.

Die Studierenden erwerben die notwendigen Kompetenzen, die sie während ihres Studiums und im zukünftigen Beruf benötigen, um in der deutschen Sprache handeln zu können. Das Ziel ist es, sich mit den fachlichen Termini auszukennen.

Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa dejstvima na konstrukcije, osnovama proračuna linijskih elemenata u betonskim konstrukcijama prema teoriji graničnog stanja nosivosti i svojstvima materijala od koga se spravlja beton.

Teorijska nastava podrazumeva upoznavanje sa istorijskim i naučnim počecima u oblasti geonauka; naukom o kretanje nebeskih tela; Zemljinim gravitacionim poljem i referentnim površima, međunarodnim naučnim i geodetskim organizacijama. Takođe, kroz predavanja je sagledana geodetska nauka i praksa u Srbiji kroz planove i programe koji su obuhvaćeni u okviru: geodetske metrologije, geodetske kartografije, fotogrametrije i daljinske detekcije, inženjerske geodezije, geodetskog premera, katastra i uređenje zemljišne teritorije.


Moj predmet je najvažniji na fakuletu!

U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim principima projektantske discipline u domenu stanovanja, te realizuju samostalni projekat jednoporodične kuće na vežbama. Na taj način, postiže se artikulacija novog načina razmišljanja o okruženju i prostoru koje nastanjuje čovek.

Lekcije naučene u Teoriji grešaka merenja, ovde se primenjuju na rešavanje sistema jednačina sa prekobrojnim merenjima, što se naziva metodom najmanjih kvadrata. Naučićemo koji su granični uslovi tačnosti kod projektovanja geodetskih mreža, kako testiramo adekvatnost izabranog modela, pronalazimo grube greške u merenjima i ocenjujemo nepoznate parametre.

Sigurno najpoznatija satelitska tehnika koja se koristi u geodeziji su globalni navigacioni satelitski sistemi (GNSS). Ali, osim njih, koji će biti ovde detaljno izučeni, oko Zemlje orbitiraju i razni drugi sateliti koji prikupljaju podatke o Zemljinom gravitacionom polju. Osim altimetrije, laserskog merenja dužina do satelita i Meseca, naučićemo i šta je to radio-astronomija i koja je njena uloga u fundamentalnoj geodeziji.

Studenti su osposobljeni da mogu samostalno izvoditi geodetska merenja u različitim geodetskim mrežama. Na osnovu samostalno izvršenih merenja studenti formiraju elaborat.

Znanja stečena u Geodetskoj metrologiji, Geodetskim mrežama, Inženjerskoj geodeziji 1 i 2, ovde se primenjuju u realnim uslovima. Studenti vrše merenja u mreži za posebne namene, proračunavaju parametre za obeležavanje objekta i vrše ocenu tačnosti merenih i izvedenih parametara mreže i objekta. Ovaj predmet je deo integralne stručne prakse, koju na istom terenu/objektu zajedno izvode studenti od prve do četvrte godine studija, fokusirajući se svaki na svoj deo problema.

Geodezija se bavi merenjem. Uvek merimo s greškom, tačno merenje ne postoji. Teorija grešaka merenja nas uči kako da ocenimo greške koje činimo tokom merenja, kako da ih kontrolišemo, umanjimo, kako da proverimo da li smo, i koliko, nešto dobro izmerili.